O NÁS

                         
https://youtu.be/i8Nu4HPr29A                                https://youtu.be/zvwv0Y1AhJ8
 

Zamyslenia zo života sv. Vincenta (1).zip (3804455)

Bl. Frederik Ozanam-prezentácia.ppsx (37403866)

STRETNUTIE VINCENTSKEJ RODINY.pptx (64924310)

 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku pozýva dobrovoľníkov do svojho kruhu,  pod záštitou sv. Vincenta de Paul jeho  charizmou,  k práci pre chudobných.

Reakcia na pozvánku.docx (14710)

     Spolok sv. Vincenta de Paul  je medzinárodnou organizáciou, ktorá vznikla v roku 1833 vo Francúzsku. Založil ho bl. Frederik Ozanam. Svoju činnosť na Slovensku  obnovil po prestávke v historickom vývoji /1948/  v roku 1995.

Činnosť Spolku sv. Vincenta de Paul sa viaže s pomocou sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ľuďom bez domova, bývalým chovancom z detských domovov, odsúdeným a seniorom. Jednotlivé skupiny ľudí /5-7členov/ dobrovoľne pracujú v Spolku sv. Vincenta na Slovensku a sústreďujú sa pod názvom „konferencie“.

    V súčasnosti má Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku 22 konferencií, z toho 5 konferencií pôsobí v Bratislave. Ide o : Konferencia  sv. Ondreja ,  zasiela balíky s potravinami a šatstvom na základe prosieb – listov a žiadosti od chudobných, sociálnych inštitúcií /útulkov/ po celom Slovensku, Konferencia sv. Gorazda,  má na starosti práce okolo Domu nádeje po ukončení výstavby, Konferencia sv.  Cecílie pôsobí v škole sv. Vincenta de Paul, uskutočňuje letný detský tábor pre sociálne odkázané deti,  Konferencia Divadlo pod kostolom- mladí členovia, s príspevkom hrania divadla pre sociálne inštitúcie, nemocných a uskutočňovaním duchovných obnovKonferencia  Kráľovnej rodiny  v kostole na Teplickej má otvorený šatník pre chudobných a zároveň uskutočňuje dobročinné akcie na zbierku pre chudobných. Ďalšie konferencie sú v Leviciach, Konferencia sv. Jozefa v Leviciach , kde je otvorený sklad pre chudobných, tzv. Vincentík, kde si chudobní môžu zobrať šatstvo ale aj hmotné veci potrebné do domácnosti, od nábytku, elektrických spotrebičov a iné. Je veľkou pomocou pre farnosť ako aj pre mesto. V meste pôsobí aj Konferencia sv. Lujzy, zriadená na pomoc deťom v škole sv. Vincenta.  Ďalšie konferencie s podobnou činnosťou sú napr.:  v Nitre, v Radošime,  Banskej Bystrici,  v Košiciach Šaci. a v Kráľovskom Chlmci.  Konferencia sv. Štefana v Kráľovskom  Chlmci  má na starosti cigánsku osadu v blízkosti  na Ukrajine, kde pravidelne každý rok s kňazom a katechétkou im odovzdávajú humanitárnu a peňažnú pomoc.                                                                                                                                                               Pravidelne mesačne sa bratislavské konferencie stretávajú v Dome nádeje na porade s hodnotením skúsenosti pri práci s chudobnými. Dvakrát do roka je stretnutie všetkých konferencií zo Slovenska, pravidelne 1x ročne je duchovná obnova členov Spolku s vincentským kňazom.

   Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku spravuje  dve sociálno-charitatívne centra.

 Dom nádeje v Bratislave, otvorený v júni 2011, kde v súčasnej dobe sú 2 sociálne služby: Domov na pol ceste pre dievčatá, z väčšej časti Rómky, vychádzajúce z detských domovov  a Denný stacionár pre starších ľudí,  odkázaných na pomoc počas dňa. Na svoju činnosť si doteraz získal granty z rôznych nadácií ako aj príspevok na sociálne služby.

   Sociálne  centrum  Šurany,  otvorené od roku 2001 má v súčasnej dobe 2 sociálne služby, Útulok pre 21 ľudí bez domova a Podporované bývanie pre invalidných dôchodcov – ľudí bez domova. Spolupráca s VUC ako aj s Úradmi práce je na dobrej úrovni a útulok je vyhľadávaný  sociálnymi kurátormi. O klientov sa starajú 4 pracovníci, riaditeľ, v kuchyni pôsobí dobrovoľne rehoľná sestra na dôchodku. Klienti Sociálneho centra majú pracovnú terapiu, poľnohospodárstvo, pestovanie plodín a spracovanie surovín, ako aj živočíšny chov, chovanie hydiny, zajacov, ošípaných apod. na svoju vlastnú obživu. Cieľom je naučiť pracovať klientov a byť sebestačným.

    Cieľom Spolku sv. Vincenta de Paul je hájiť ľudské práva, zmierňovať biedu a odstraňovať jej príčiny, čo zahŕňa charitatívnu službu v širšom i užšom zmysle slova.