Archív

__________________________________________________________

FORMAČNÉ STRETNUTIE ČLENOV SVdP

v dňoch 30. júna až 2. júla 2017

Formačné_duchov._stretnutie_(1).doc (29696)

_________________________________________

 

21. plenárne stretnutie 

členov Spolku

svätého Vincenta de Paul

na Slovensku

Sobota  22. apríla 2017, Dom Nádeje BRATISLAVA

Sobota 29. apríla  2017, KOŠICE – ŠACA

Dokonalosť nespočíva v mnohých  

     skutkoch, ale v tom, že ich konáme

      v duchu nášho Pána“.                     

                           sv. Vincent de Paul

 

Návšteva z rádia LUMEN

Siedmeho decembra 2016 navštívila redaktorka rádia LUMEN Andrea Čelková, levickú Konferenciu sv. Jozefa. Bola zvedavá na činnosť konferencie, jej históriu, vyhliadky do budúcnosti a osobné vyznania členiek konferencie súvisiace s  ich poslaním. Rozhovor s členkami konferencie bol odvysielaný na rádiu LUMEN v relácii Karmel  11.12.2016, repríza bude  v nedeľu 18.12.2016 o 21:45 hodine.

 

______________________________________________

 

Poďakovanie bratislavskému samosprávnemu kraju

     Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku,  uskutočnil z prostriedkov BSK  pre mladé dievčatá z cieľovej skupiny domov na pol ceste projekt  s názvom „ Vzdelávanie mladých žien na pol ceste“,  v ktorom sa mladé dievčat pripravovali do života vo vykonaných školeniach  v oblasti hospodárenia,  pracovného práva, zákonníka práce, finančného vzdelávania, psychológie a počítačových zručností. Projekt prebiehal v čase   jún – november 2016.

      Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu vo výške 1500,- EUR.

Mgr. Ing. Libuša Miháliková, štatutárna zást. SVdP

 

____________________________________________

Viziácie Konferncií SVdP

Páter Tomáš Brezáni, CM začal 16. novembra s návštevami konferencií. Ako prvé navštívil dve levické konferencie a to Konferenciu sv. Lujzy a Konferenciu sv. Jozefa. Zúčastnil sa na schôdzkach konferencií,  oboznámil sa s ich činnosťou a nakoniec všetkým udelil  požehnanie. Viac v decembrovom čísle časopisu OZANAM 4. 

   

______________________________________________________

21. celoslovenské stretnutie SVdP Dom nádeje Bratislava 

22. októbra 2016 sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie členov Spolku, ktorého hlavným programom boli voľby do Výboru Národnej rady Spolku. Stretnutia sa zúčastnil aj P. Tomáš Brezáni, CM - náš nový špirituál, animátor a koordinátor Spolku  a sestrička Žofia.

_______________________________________________________

Nový generálny prezident Spolku svätého Vincenta de Paul na roky 2016 - 2022

Renato Lima (Brazília), 45 rokov, ženatý, člen SSVP od roku 1986. Zastával rôzne funkcie v rámci spolku, taktiež aktívne  pracoval vo Výbore pre mládež, rovnako tiež aj vo svojej konferencii SSVP. Od roku 2008 pôsobí v Územnej rade spolku vo funkcii viceprezidenta (Južná Amerika). Posledné tri roky  bol členom Generálnej rady, ekonomickej sekcie vincentskej rodiny. Je novinárom z povolania, autorom mnohých publikácií vrátane Kroniky vincentínov. Viacej sa dozviete v Novinkách.

___________________________________________________________________

BOJ PROTI HLADU 2016

Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu na pomoc chudobným 
na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Čistý výnos 9. ročníka zbierky predstavuje čiastku 201 308, 36 €
ĎAKUJEME!

Jubilejný 10. ročník zbierky sa koná od 1.4.2016 do 28.2.2017

Pomôcť opäť môžete:

·        modlitbou

·        od 1.5.2016 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)

·        finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA)
(Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!)

_____________________________________________________________________________________

30. apríla 2016 - Plenárne stretnutie SVdP - Východ Košice - Šaca

23. apríla 2016 sa uskutočnilo 20. plenárne stretnutie SVdP Západ - Stred v Dome nádeje v Bratislave. Strenutie sa nieslo v duchu viery, lásky, modlitby a skutkov jednotlivých konferenciencií za prítomnosti otca provincionála, Jaroslava Jašša a sestričky Žofie. Prítomní vytvorili duchovné spoločenstvo prežiarené vzájomným putom a priateľstvom, ktoré napomáha v spoločnej misii pri pomoci núdznym a zároveň napĺňa špiritualitu  sv. Vincenta, bl. Frederika Ozanama a tiež aj Stanovy Generálnej rady v Paríži - celosvetovej organzácie dobrovoľných členov Spolku sv. Vincenta de Paul. 

Veríme, že 30. apríla budeme pokračovať v tomto duchu aj v Košiciach, kde sa uskutoční plenárne stretnutie členov SVdP - Východ v  Šaci.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

_______________________________________________________________________________________

Milá sestra, brat,

  

v duchu radostného ALELUJA vás pozývam na naše 20 plenárne stretnutie.

Západ a stred sa stretne  23. apríla 2016 v Bratislave v Dome nádeje, na Tomášikovej 8A.   Na stretnutie pozývam členov konferencií v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do 18. apríla      u M. Boledovičovej na  0908794374, 036/6317323

Šaca a okolité konferencie sa stretnú 30. apríla 2016  v Šaci. Na stretnutie pozývam členov zo Šace  a okolia v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do  18. apríla u viceprezidentky M. Lopatníkovej, telefón: 055/ 6842284, mobil: 0915 317974, alebo u A. Jarošovej mobil: 0915318338.NR SVdP hradí jednu cestu, druhú hradí konferencia. Stravu si hradia účastníci stretnutia, predpokladaná suma       4.- €.

Program stretnutia v čo najkratšom čase pošlem. Každá konferencia si pripraví malý referát, alebo svedectvo z činnosti.

Milá sestra, brat prosím, aby sme  v čo najväčšom počte prišli na stretnutie. Príď, obetuj sa aj ty. Máme si čo povedať, povzbudiť sa a máme čo riešiť.

Prosím o modlitby za požehnanie stretnutia a za celý Spolok.  

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama Libuša Miháliková, prezidentka

_________________________________________________________________________________________________________

 

Nech slávenie Vianoc prinesie do celého vášho života veľa  vďačnosti a pokoja. Nech  zdravie, odvaha, múdrosť a Božie požehnanie vás sprevádza po celý rok 2016. Želá  sestra Libuša 

Milá sestra,  brat,

teším sa, že sa vám znovu môžem prihovoriť a zároveň aj poďakovať za vašu obetavosť a lásku. Ďakujem vám za to, že ste kráčali počas roka 2015 spolu s tými, ktorí vás potrebovali.  Tiež nám treba zhodnotiť rok 2015 výročnou správou.

Výročnú správu za rok 2015 prosím poslať do 30. januára 2016  na adresu: Magdaléna Boledovičová, Zd. Nejedlého 31,  934 05 Levice

Správa má obsahovať: a/ činnosť konferencie za rok 2015 b/ zoznam členov so zmenami, ktoré nastali počas roka

Účtovníctvo : Každá konferencia pošle spracované účtovníctvo do 25. januára 2016 

Adresa :  Spolok  sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje,  Tomášikova  8A,  821 03  Bratislava.

Príspevky:

a/ Členské pre NR Spolku: ročné členské na jedného člena je 4.- €. Príspevok treba  uhradiť do konca roka 2015.

b/ Poplatok za spracovanie účtovníctva: za účtovný program a za kancelárske potreby min. 5.- €.

c/ Príspevok pre GR Paríž každá konferencia uhradí 20.- €,  do konca roka 2015.

Príspevky poukážte na účet NR SVdP, číslo 84932162/0200. Do kolónky pre prijímateľa napíšte o aký príspevok ide (napr.: účtovníctvo 2015, ak je to členské, tak napísať- členské za rok 2015, alebo pre GR za rok 2015).  Inventarizačný súpis drobného majetku  a hmotného majetku k 31.12.2015. Každej konferencii bude zaslaný inventarizačný súpis majetku, prosím doplniť všetky zmeny, ktoré nastali v tomto roku. Ak zmena nenastala, aj tak podpísať a vrátiť na adresu Domu nádeje.  OZANAM –  SVdP:  Prosím vás o príspevky a fotografie do časopisu Ozanam a to na adresu: koprivova.tea@gmail.com

Milá sestra, brat, prajem vám požehnané Vianočné sviatky.  V nastávajúcom roku 2016 prosme o požehnanie a pokračujme v  modlitbách deviatnika vždy prvého v mesiaci. V milosrdnej láske pozdravuje Libuša Miháliková, prezidentka.

______________________________________________________________________________________________________________________DARUJ VIANOČNÚ RADOSŤ 2015

Je tu ADVENT – najvhodnejší čas na odriekanie a službu núdznym. Je to príležitosť, aby sme otvorili svoje srdcia a darovali blížnym z toho, čo nám Boh požehnal. Stačí málo, a radosť je na dosah ruky.

Mnohé naše rodiny aj tento rok budú prežívať Vianoce v skromnosti. Pomôžme im a prispejeme k tomu, aby Vianoce  prežili v radosti a pokoji. 

Váš darček v podobe trvanlivých potravín môže prispieť k vianočnej rodinnej pohode, rozohriať srdcia radosťou a vďakou. (... „čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ Mt 25, 31-46).

Tak, ako aj minulý rok, môžete priniesť /múku, cukor, ryžu, cestoviny, strukoviny, orechy, .../   V LEVICIACH:  Vianočná radosť 2015.doc (23552)  V BRATISLAVE: Vianočná radosť.docx (31135)  Potraviny sústredíme a k Vianociam rozdáme núdznym.

Týmto nadväzujeme na vlaňajší úspešný projekt  DARUJ RADOSŤ 2014 a v mene núdznych ďakujeme za každý, aj ten najmenší darček.

Požehnaný advent – poklad radosti, milostiplné a radostné Vianoce všetkým dobrodincom želajú a vyprosujú s úctou a vďakou členovia SVdP.

Pán Boh nech odplatí vašu štedrosť!  Národná rada SVdP ďakuje všetkým dobrodincom.

 ____________________________________________________________________________________________________

 

OBEŽNÍK GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO

Drahí členovia vincentskej rodiny!

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými!

V dnešný sviatok svätého Vincenta de Paul spolu s vami ďakujem Pánovi za požehnanie, ktorým je pre nás služba milovanému Božiemu ľudu, najmä mužom a ženám, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, ľuďom z periférií, ľuďom, ktorí sú našimi pánmi a učiteľmi. Sme povolaní slúžiť týmto mužom a ženám a nachádzať v nich Krista. Neustále sme nabádaní, aby sme im nielen prepožičali svoj hlas v ich potrebách, ale aby sme ich aj počúvali a hovorili v ich mene. Dúfajme, že pre našu snahu byť jednými z nich, nás prijmú za svojich priateľov (porov. pápež František, Evangelii Gaudium, č.198).

Keďže odpovedáme na výzvu podieľať sa na procese novej evanjelizácie, ako členovia vincentskej rodiny môžeme ponúknuť jedinečný príspevok. Hlavne v tomto roku máme možnosť upevniť zväzky spolupráce a solidarity medzi takmer 300 vetvami vincentskej rodiny. Tam, kde sú tieto zväzky krehké alebo vôbec neexistujú, máme za úlohu hľadať prostriedky, pomocou ktorých by sme ich vytvorili. Táto spolupráca je základom, ak chceme naďalej svedčiť o tom, že všetci sme Božím ľudom, vincentskou rodinou.

Vincent de Paul často hovorieval, že evanjelizácia má byť afektívna a efektívna. Úsilie o stále väčšiu spoluprácu v našom prostredí je najlepším prostriedkom na zaistenie väčšej afektívnej a efektívnej citlivosti voči zabudnutým členom ľudskej spoločnosti.

Myslím, že okrem toho máme ešte iný cenný príspevok, ktorý môžeme ponúknuť Cirkvi pri angažovaní sa v novej evanjelizácii. V priebehu posledných rokov sme videli, ako sa rôzne vetvy vincentskej rodiny stretávajú za účelom zmeniť utláčajúce a nespravodlivé štruktúry, ktoré bránili ľuďom žiť dôstojným spôsobom života. Naše zapojenie sa do týchto procesov spolupráce systémovej zmeny nám pomáha byť vincentskými misionármi - učeníkmi.

Aj naďalej spoločne pracujme v tvorivých procesoch systémovej zmeny spolupráce a nezabúdajme, že posledné slovo o nádeji patrí knihe Zjavenia: Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet (Zjv 21, 1)... Nech nás Pán žehná dnes i po všetky dni nášho života.

Váš brat vo svätom Vincentovi de Paul,

P. G. Gregory Gay, CM

                                                                                                 Generálny predstavený

                                                                                                                                                       ____________________________________________________________________________________________________

Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu na pomoc chudobným 
na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku a Rusku.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Predaj medovníkových srdiečok bude prebiehať                   od 1. septembra 2015                     Zbierka končí 29. februára 2016         www.bojprotihladu.sk

______________________________

 

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM 

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM

____________________________________________________

 

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM

____________________________________________________

 

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM

____________________________________________________

 

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM

____________________________________________________