ARCHÍV

Svedectvá misionárov - Archív web.docx (790204)  

Tu nájdete aj staršie dokumenty z úvodnej stránky z rokov 2020 - 2022 

Celoslovenské stretnutie spojené s voľbami prezidenta SVdP

 dňa 12.10.2019

Stretnutie prebiehalo zväčša v súlade s progamom a moderoval ho p. Lopatník.

- Na začiatku sa nám prihovoril provinciál (vizitátor) vincentínov P. Jaroslav Jaššo CM. V povzbudení spomenul sv. Vincenta de Paul, ktorý po púti v Sacré Coeur  na Montmartre v Paríži povedal: „Bez Boha nič, s Bohom všetko.“ Povzbudzoval nás k tomu, aby sme sa tak ako sv. Vincent a bl. Frederik primkli k Ježišovi Kristovi.

- P. Milan Grossmann CM v príhovore povedal, že bol v Lorete a podelil sa s nami, čo tam prežil. Mohli sme si pozrieť aj obrazový materiál pripnutý na tabuli. Bl. F. Ozanam, keď bol v Lorete, tak sa tam modlil loretánske litánie (v tej dobe menej invokácii) a my sme sa ho v dnešnej podobe s pátrom pomodlili spoločne aj s modlitbov vincentínov.- Prezidentka Libuša Miháliková zhodnotila rok v SC Šurany, DN Bratislava, činnosť NR SvdP.

- Zástupkyňa prezidentky Magdaléna Boledovičová poďakovala prezidentke za jej funkčné obdobie. Ďalej pokračovala vo výzve, že môžeme posielať projekty za jednotlivé konferencie na NR SvdP. Predstavila nám činnosť vincentskej rodiny. Z každej z 9 vetiev v celoslovenskej komisii vincentskej rodiny je zastúpený 1, alebo 2 členovia. Stretávajú sa 4 – 5 krát ročne. Spoločná aktivita boli duchovné cvičenia konané v auguste v Nitre a v Spišskej Kapitule. Je to zdokumentované aj foto zábermi na internete. Spomenula putovanie relikvii sv. Vincenta de Paul, ktoré prebieha na Slovensku od 26.9. - 27.10.2019 a od 14.11. - 15.12.2019, medzitým budú v Českej republike od 28.10. - 13.11.2019. Konkrétnejšie hovorila o putovaní v BA, LV a v SC Šurany – Kopec. Predstavila a povzbudila aktivitu komisie k pripravovanému formačnému stretnutiu s názvom Systémová zmena, ktoré sa uskutoční 7.-8.2.2019 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Prihlásiť sa treba do 30.11.2019. Tvoria sa štatúty vincentskej rodiny. Tiež, kto by chcel, môže povedať svedectvo do rádia Mária a rádia Lumen.

- Viceprezidentka pre západ Alžbeta Kopřivová ako predsedníčka volebnej komisie k voľbám prezidenta / prezidentky pozvala všetkých predsedov konferencii, resp. poverených zástupcov, aby sa presunuli do spoločenskej miestnosti o poschodie vyššie.

- Pokiaľ voliaci volili, ostatní pozerali nanovodabovaný čiernobiely film o sv. Vincentovi de Paul.

- Výsledky volieb prečítal p. Lopatník. Volilo 14 zástupcov konferencii. Dozvedeli sme sa, že kandidovala Libuša Miháliková a Mário Stehlík.  Kandidátka dostala 12 hlasov a kandidát 2 hlasy. Nasledovali gratulácie staronovej prezidentke.

- Nasledoval príhovor sr. Veroniky Gergelovej dkl, ktorá povzbudila prezidentku a nás všetkých do ďalšieho obdobia.

P. Anna Zifčáková z Konferencie sv. Michala Archanjela nám predstavila ponuku posv. Ružencov z Brezna.

- Nasledovala sv. omša, ktorú celebroval náš špirituál P. Milan Grossmann CM a po nej obed.

-  Viceprezidentka pre západ Alžbeta Kopřivová predstavila pracovnú verziu nového čísla časopisu Ozanam a členka výboru NR SVdP Petra Galusová predstavila fungovanie facebooku. Obidve vyzvali k posielaniu príspevkov.

- Prezidentka Libuša Miháliková predstavila grantový projekt TUSME. Cez videoprojektor pustila 3 krátke filmy z Domu nádeje BA, Sociálneho centra Šurany a Vincentíku LV. Sú to filmy o posune vpred telesne a zdravotne znevýhodnených ľudí. Je to grant, ktorý trvá do 30.11.2019 a je realizovaný cez Slovenskú sporiteľňu.

- O novej Konferencii bl. Sáry Salkaháziovej a obnovenej činnosti Konferencie bl. Zefirína Mallu, vzhľadom na ich neúčasť, boli povedané poznatky, ktoré sú z návštevy Košíc a novšie.

- V rámci diskusie vystúpila z príspevkom o činnosti svojej konferencie Anna Jánošová s p. Jánom, Martina Stankovičová, Mária Virsíková, Jana Ráczová s ešte jednou členkou zo svojej konferencie, Mário Stehlík, Magdaléna Boledovičová, do diskusie sa zapojili aj zástupcovia konferencii z Mojína a Šurian.

-Nasledovala modlitba korunky Božieho milosrdenstva, poďakovanie a požehnanie naším špirituálom.

V Bratislave 12.10.2019                          Mário Stehlík, tajomník SVdP

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

 Mgr. Ing. Libuši Mihalikovej

k jej opätovnému zvoleniu  do funkcie prezidentky na tretie 5-ročné volebné obdobie. Libuške želáme pevné zdravie, trpezlivosť, múdrosť a charizmu sv. Vincenta na príhovor ktorého nech vedie Spolok v službe chudobným a núdznym na väčšiu česť a slávu Božiu. Členovia konferencií spolku budú nápomocní v tomto jej poslaní modlitbami a účasťou na spoločných akciách.

V mene všetkých členov konferencií SVdP ďakujeme staronovej prezidentke za jej doterajšiu obetavú prácu  v tejto funkcii, nech ju Boh žehná a odmení tu i vo večnosti.                      NR SVdP 

_________________________________________________________________

Vo svetle radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci prameňom nádeje, radosti a pokoja. Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky želá NR SVdP. 

 

 

Progr.plenár.2019.doc (1287680)

PROGRAM

Sobota  27. apríl 2019

Dom Nádeje, Bratislava 

08.30  Prezentácia členov (prezenčná listina)

09.00  Otvorenie stretnutia, L. Miháliková

09.05  Modlitba, duchovné slovo, P. M. Grossmann

09.30  Príhovor prezidentky, L. Miháliková

09.40  Účtovníctvo – stav hospodárenia za rok 2018

            L. Miháliková

09.50  Správa revíznej komisie, Š. Orlovský

10.00  Časopis Ozanam, web, facebook – A.

             Kopřivová a P. Galusová

10.30  Zo života bl. Frederika Ozanama,

            M. Lopatníková

10.45  Príhovor sestričky V. Gergeliovej dkl

11.00  Prestávka – káva, čaj

11.30  Výročná správa za rok 2018

12.00  Sv. omša 

13.00  Obed

14.00  Prezentácia aktivít vincentskej komisie

            M. Boledovičová

14.20  Prezentácia konferencií,

             svedectvá z činnosti, diskusia

 

15.00  Ruženec Božieho milosrdenstva

15.10   dokončenie: Prezentácia konferencií,

             svedectvá z činnosti, diskusia

16.00  Ukončenie a požehnanie

__________________________________________________________

Darujte nám 2 % z daní za rok 2018, editovateľné tlačivo je tu na našej stánke v ponuke 2%. Všetkým dobrodincom ďakujeme a vyslovujeme srdečné Pán Boh odplať!

______________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

PLENÁRKA 14.4.2018 BRATISLAVA, Dom nádeje

Viac v časopise OZANAM 2 2018

__________________________________________

Neznámy objektpozdrav.pdf (295270)  

Hojnosť milostí  od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radosti  plynúcich z Veľkonočného tajomstva

praje

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Libuša Miháliková 

______________

  

___________________________________________________________

Leták.docx (249087)     Pozrite si leták s nižšie uvedeným textom

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku  - DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV

Potrebujete umiestniť do denného stacionára svojich rodičov alebo starých rodičov za minimálny poplatok? Pôsobíme na Tomášikovej ul. 8A,Bratislave,  v Dome nádeje.

Sme občianske združenie Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku. So starkými pracujú odborní pracovníci.  V prípade, že máte záujem o naše služby, zavolajte na 0911 432 922    Mgr. Marianna Vajdová - sociálna pracovníčka,   alebo na 0911 352 331 Ing. Libuša Miháliková - riadateľka Domu nádeje  

Poskytujeme

1. pomoc pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálnu rehabilitáciu

4. stravovanie

Zabezpečujeme

1. pracovnú terapiu

2. záujmovú činnosť

CENA ZA STRAVOVANIE: podľa podaného jedla  celkom  5,20 € , z toho:  - desiata 0,50  - obed 4,20 (možnosť využitia zľavy z MČ ) - olovrant 0,50 centov

CENA pri uplatnení odkázanosti  za jednotlivé ODBORNÉ ČINNOSTI, OBSLUŽNÉ ČINNOSTI A ĎALŠIE ČINNOSTI - na 1 hodinu  0,50centovCelkom za 8 hodín  4.-€ Podmienka je odkázanosť na sociálnu službu z Mestskej časti.

CENA bez uplatnenia odkázanosti  za jednotlivé ODBORNÉ ČINNOSTI, OBSLUŽNÉ ČINNOSTI A ĎALŠIE ČINNOSTI  - na 1 hodinu  1,25€. Celkom 10.-€  bez odkázanosti na sociálnu službu -     samoplatca

Celková mesačná úhrada sa hradí podľa počtu prítomných hodín a podaných jedál.

______________________________________________________ 

Formačné stretnutie pri príležitosti ukončenia

 jubilejného roka 400 výročia zrodenia Vincentínskej charizmy

 Dňa 29.1.2018 sa uskutočnilo v hale Vincentínum v Bratislave   pod kostolom   sv. Vincenta de Paul  formačné stretnutie Vincentínskej rodiny z celého Slovenska za prítomnosti všetkých pátrov  z Misijnej spoločnosti sv.Vincenta, rehoľných sestier a laikov. Stretnutie obohatil aj otec arcibiskup trnavskej diecézy J.E. Mons.  Ján Orosch. Viac v časopise OZANAM 1 2018.

Sestry a bratia,

blížia sa Vianoce plné lásky a pokoja, ktorý k nám prichádza skrze malé dieťa Ježiška. Nezabúdajme aj v tomto čase myslieť na svojich blízkych ale aj na chorých a chudobných.   Majme k ním lásku a súcit, ktorý spočíva v darovaní   darov  materiálnych (pomoc v núdzi) cez dar ľudskosti (porozumenie, úsmev, súcit) až po dar Ježiša Krista, ktorým je ON sám najväčším darom na Vianoce.  Ak je on pre nás darom aj my môžeme byť darom pre ďalšieho človeka.  Toto je výzva pre nás kresťanov, aby sme mysleli a pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. V takejto ťažkej situácii sa nachádzajú mnohí ľudia u nás , v zahraničí, krajov  zmietaných vojnou  alebo prenasledovaním kresťanov. Je na nás, aby sme pomohli. Každý tak ako môže a vie.  Je ale potrebné mať ochotu a  dať svoju vôľu a schopnosti k dispozícií Bohu, aby on uskutočňoval v nás svoj program. Kto chce milovať tak, ako miloval Ježiš, musí nasledovať jeho príklad.

Sv. otec František vyhlásil „Svetový deň chudobných“, tohto roku na 19. november. Pre našich    chudobných  sa uskutočnila akcia „pomôcť chudobným“.  V rámci vincentskej rodiny sme sa zapojili aj my formou pomoci malých balíčkov  suchého pečiva. Ďakujem  členom konferencií  Spolku, ktorí prispeli peňažne ale aj potravinami  k týmto balíkom.  Vďaka aj ostatným členom konferencií, ktorí sa  neustále snažia aj keď neveľkými darmi vo forme potravín alebo financiami pomôcť  na Vianoce tam, kde to najviac potrebujú.

Sestry a bratia, prajem vám, aby príchod Božieho syna vás sprevádzal svojím požehnaním a daroval vám všetko to čo potrebujete k plneniu jeho vôle.                        Setra Libuša

_________________________________________________________________________________________

 „Obopnúť celý svet sieťou lásky“  bl. Frederik Ozanam /1813 – 1853/

23. septembra sme si pripomenuli 150 výročie vzniku prvej Konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku – zrodenie nového spôsobu života a bytia kresťanských laikov, ktorú formoval Ozanam  v praktizovaní kresťanského života. Zároveň sme si pripomenuli aj 20 výročie jeho beatifikácie. Slávnostnú sv. omšu v Kostole Ducha Svätého v Leviciach celebroval J. E. Mons. Ján Orosch, arcibiskup trnavskej arcidiecézy za účasti kňazov, rehoľných sestier, zahraničných hostí, predstaviteľov mesta, členov Spolku a levických veriacich. Slávnosť pokračovala na Spojenej katolíckej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach bohatým programom, svedectvami chudobných  a agapé.

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný a nerušený priebeh tejto oslavy Boha, skrze službu v ktorej v chudobných stretávame Krista.

                     

 

_________________________________________________________

Separovaný zber-leták.docx (34590)

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje,  Tomášikova 8A, Bratislava, 821 03    

Informačný leták o činnosti  Domu nádeje vydaný 

s podporou Mestskej  časti  Ružinov

Separovaný zber – rady a tipy

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovenku  - denný stacionár Domu nádeje v spolupráci s Mestskou časťou Ružinov uskutočňuje projekt s názvom„Zelená jeseň života„ ktorého cieľom je zber  separovaného odpadu. 

Pred budovou DOMU NÁDEJE Spolku sv. Vincenta de Paul  budú umiestnené označené koše na separovaný zber

v  čase od  30.6. – 31.8.2017

Separovať bude jednoduché  -  zbierať a odovzdať:

plasty– zbierajú sa plastové fľaše od nápojov, čistiacich prostriedkov a drogérie, obaly od potravín, fólie, tašky a vrecká, všetky plastové odpady spolu s vrchnákmi – čisté, opláchnutéod hrubej nečistoty

papier – separujeme noviny a časopisy, letáky, zošity a knihy, kancelársky papier, krabice a všetky ostatné kartónové obaly  - krabice a obaly prosíme stláčať, noviny viazať

 

kompozitné obaly, tetrapacky – krabicové obaly od mlieka, džúsov a iných nápojov, obaly fóliového typu od potravín - čisté, opláchnuté vodou..

Pri súčasnom spôsobe života a spôsoboch nakladania s odpadmi je nevyhnutné, aby sa triedený zber stal každodennou súčasťou nášho života.Opätovným používaním výrobkov a obalov alebo obmedzovaním zbytočnej spotreby môžeme ušetriť  viac energie a prírodných zdrojov

Separáciou spoločne pomôžeme životnému prostrediu vo Vašom okolí.

Ďakujeme MČ Ružinov za možnosť spolupráce pri separovanom zbere ako aj tvorivých dielní.

Kontakty:  Dom nádeje č.t  02/43425794, Email: domnadeje@gmail.com

           riaditeľka:  Mgr. Ing. Libuša Miháliková, č.t. 0911 352331    denný stacionár,  č.t. 091

 

 

Grantová činnosť Domu nádeje SLSP finančne

 podporila vo výške 5000.-€ náš projekt "Šediny nie sú prekážkou " určený pre denný stacionár. Projekt zahrňa aj výmenu vstupných dverí Domu nádeje, inštaláciu elektrického  vrátnika, materiálne vybavenie stacionára a rehabilitačné, masažné a tréningové kurzy pre seniorovSrdečne ďakujeme.O realizácii kurzov budeme pravidelne informovať_____________________________________________________________

___________________________________________

Blížia sa Vianoce,  najkrajšie sviatky v roku pre všetkých nás,  ktorým predchádza adventné obdobie.  Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod.  Advent nás pozýva dobre sa duchovne pripraviť na Vianoce. Prežiť  Vianoce skutočne duchovne, a to nielen prípravou a zhonom, nákupmi, ale  mať radosť z toho, že Boh sa stal človekom. Ak chceme vidieť Boha – Dieťa ležiace v jasliach alebo v Máriiných rukách, musíme sa hlboko skloniť, prijať ho a otvoriť mu svoje srdce a tak mať možnosť darovať iným samotného Ježiša.                                            

Mnoho ľudí nemá možnosť prežiť sviatky v pokoji, z rozličných príčin, hmotnej alebo duchovnej biedy. Je  na nás, aby sme prijali druhých takých akí sú a aby sme svoje ruky mali pripravené na darovanie dobra. Či už je to  pomoc v podobe zbierok potravín, šatstva alebo finančnej  pomoci. Iba cez dar našej obety môžeme pomôcť druhým zažiť Božiu lásku.  Lásku, ktorú nám daroval Boh, keď nás sám obdaroval a dal nám  svojho jediného Syna.  Pomôžme druhým vedieť prijať a darovať ďalej tútolásku. Krásne, požehnané, pokojné a milostiplné Vianoce, plné Lásky Vám praje v mene NR SVdP Libuša Miháliková 

 

________________________________________________________________

Na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a  sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista. Liturgia domácej cirkvi Veľká noc 2020.doc (156672)_________________________________________

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔST   Trúfate sa postiť sa v tomto Pôstnom období?• Postite sa zo škodlivých slov a odovzdávajte láskavé slová. • Postite sa z mrzutostí a naplňte sa vďačnosťou. • Postite sa z hnevu a naplňte sa pokorou a trpezlivosťou. • Postite sa z pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom. • Postite sa zo starostí a naplňte sa dôverou v Boha. • Postite sa zo sťažností (žalôb). Naplňte sa jednoduchými vecami v živote. • Postite sa z nátlakov a naplňte sa modlitbou. • Postite sa zo smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce radosťou. • Postite sa zo sebectva a naplňte sa súcitom s ostatnými. • Postite sa z nedostatku odpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia. • Postite sa zo slov a naplňte sa tichom a počúvajte ostatných.Ak sa všetci pokúsime postiť, každý deň sa naplní: POKOJOM, DÔVEROU, RADOSŤOU A ŽIVOTOM.

 

https://e2682c086c.clvaw-cdnwnd.com/832875d7b137e24ddb6f034d718e3cf8/200007089-477834872e/Tomaz%20Mavric%20CM.jpg%202.jpgPôst 2020 - list Generálneho predstaveného Tomaža Mavriča, CMLenten Letter 2020 - Vincentian Family-slovaque.docx (297056)_________________________

_________________________________________

 

 

Strenutie v Košiciach<span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;times="" roman""="">

 

 

FORMAČNÉ STRETNUTIE ČLENOV SVdP

v dňoch 30. júna až 2. júla 2017

Formačné_duchov._stretnutie_(1).doc (29696)

_________________________________________

 

21. plenárne stretnutie 

členov Spolku

svätého Vincenta de Paul

na Slovensku

Sobota  22. apríla 2017, Dom Nádeje BRATISLAVA

Sobota 29. apríla  2017, KOŠICE – ŠACA

Dokonalosť nespočíva v mnohých  

     skutkoch, ale v tom, že ich konáme

      v duchu nášho Pána“.                     

                           sv. Vincent de Paul

Návšteva z rádia LUMEN

Siedmeho decembra 2016 navštívila redaktorka rádia LUMEN Andrea Čelková, levickú Konferenciu sv. Jozefa. Bola zvedavá na činnosť konferencie, jej históriu, vyhliadky do budúcnosti a osobné vyznania členiek konferencie súvisiace s  ich poslaním. Rozhovor s členkami konferencie bol odvysielaný na rádiu LUMEN v relácii Karmel  11.12.2016, repríza bude  v nedeľu 18.12.2016 o 21:45 hodine.

 

______________________________________________

 

Poďakovanie bratislavskému samosprávnemu kraju

     Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku,  uskutočnil z prostriedkov BSK  pre mladé dievčatá z cieľovej skupiny domov na pol ceste projekt  s názvom „ Vzdelávanie mladých žien na pol ceste“,  v ktorom sa mladé dievčat pripravovali do života vo vykonaných školeniach  v oblasti hospodárenia,  pracovného práva, zákonníka práce, finančného vzdelávania, psychológie a počítačových zručností. Projekt prebiehal v čase   jún – november 2016.

      Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu vo výške 1500,- EUR.

Mgr. Ing. Libuša Miháliková, štatutárna zást. SVdP

 

____________________________________________

Viziácie Konferncií SVdP

Páter Tomáš Brezáni, CM začal 16. novembra s návštevami konferencií. Ako prvé navštívil dve levické konferencie a to Konferenciu sv. Lujzy a Konferenciu sv. Jozefa. Zúčastnil sa na schôdzkach konferencií,  oboznámil sa s ich činnosťou a nakoniec všetkým udelil  požehnanie. Viac v decembrovom čísle časopisu OZANAM 4. 

   

______________________________________________________

21. celoslovenské stretnutie SVdP Dom nádeje Bratislava 

22. októbra 2016 sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie členov Spolku, ktorého hlavným programom boli voľby do Výboru Národnej rady Spolku. Stretnutia sa zúčastnil aj P. Tomáš Brezáni, CM - náš nový špirituál, animátor a koordinátor Spolku  a sestrička Žofia.

_______________________________________________________

Nový generálny prezident Spolku svätého Vincenta de Paul na roky 2016 - 2022

Renato Lima (Brazília), 45 rokov, ženatý, člen SSVP od roku 1986. Zastával rôzne funkcie v rámci spolku, taktiež aktívne  pracoval vo Výbore pre mládež, rovnako tiež aj vo svojej konferencii SSVP. Od roku 2008 pôsobí v Územnej rade spolku vo funkcii viceprezidenta (Južná Amerika). Posledné tri roky  bol členom Generálnej rady, ekonomickej sekcie vincentskej rodiny. Je novinárom z povolania, autorom mnohých publikácií vrátane Kroniky vincentínov. Viacej sa dozviete v Novinkách.

___________________________________________________________________

BOJ PROTI HLADU 2016

Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu na pomoc chudobným 
na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Čistý výnos 9. ročníka zbierky predstavuje čiastku 201 308, 36 €
ĎAKUJEME!

Jubilejný 10. ročník zbierky sa koná od 1.4.2016 do 28.2.2017

Pomôcť opäť môžete:

·        modlitbou

·        od 1.5.2016 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)

·        finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA)
(Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!)

_____________________________________________________________________________________

30. apríla 2016 - Plenárne stretnutie SVdP - Východ Košice - Šaca

23. apríla 2016 sa uskutočnilo 20. plenárne stretnutie SVdP Západ - Stred v Dome nádeje v Bratislave. Strenutie sa nieslo v duchu viery, lásky, modlitby a skutkov jednotlivých konferenciencií za prítomnosti otca provincionála, Jaroslava Jašša a sestričky Žofie. Prítomní vytvorili duchovné spoločenstvo prežiarené vzájomným putom a priateľstvom, ktoré napomáha v spoločnej misii pri pomoci núdznym a zároveň napĺňa špiritualitu  sv. Vincenta, bl. Frederika Ozanama a tiež aj Stanovy Generálnej rady v Paríži - celosvetovej organzácie dobrovoľných členov Spolku sv. Vincenta de Paul. 

Veríme, že 30. apríla budeme pokračovať v tomto duchu aj v Košiciach, kde sa uskutoční plenárne stretnutie členov SVdP - Východ v  Šaci.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

_______________________________________________________________________________________

Milá sestra, brat,

  

v duchu radostného ALELUJA vás pozývam na naše 20 plenárne stretnutie.

Západ a stred sa stretne  23. apríla 2016 v Bratislave v Dome nádeje, na Tomášikovej 8A.   Na stretnutie pozývam členov konferencií v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do 18. apríla      u M. Boledovičovej na  0908794374, 036/6317323

Šaca a okolité konferencie sa stretnú 30. apríla 2016  v Šaci. Na stretnutie pozývam členov zo Šace  a okolia v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do  18. apríla u viceprezidentky M. Lopatníkovej, telefón: 055/ 6842284, mobil: 0915 317974, alebo u A. Jarošovej mobil: 0915318338.NR SVdP hradí jednu cestu, druhú hradí konferencia. Stravu si hradia účastníci stretnutia, predpokladaná suma       4.- €.

Program stretnutia v čo najkratšom čase pošlem. Každá konferencia si pripraví malý referát, alebo svedectvo z činnosti.

Milá sestra, brat prosím, aby sme  v čo najväčšom počte prišli na stretnutie. Príď, obetuj sa aj ty. Máme si čo povedať, povzbudiť sa a máme čo riešiť.

Prosím o modlitby za požehnanie stretnutia a za celý Spolok.  

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama Libuša Miháliková, prezidentka

_________________________________________________________________________________________________________

 

Nech slávenie Vianoc prinesie do celého vášho života veľa  vďačnosti a pokoja. Nech  zdravie, odvaha, múdrosť a Božie požehnanie vás sprevádza po celý rok 2016. Želá  sestra Libuša 

Milá sestra,  brat,

teším sa, že sa vám znovu môžem prihovoriť a zároveň aj poďakovať za vašu obetavosť a lásku. Ďakujem vám za to, že ste kráčali počas roka 2015 spolu s tými, ktorí vás potrebovali.  Tiež nám treba zhodnotiť rok 2015 výročnou správou.

Výročnú správu za rok 2015 prosím poslať do 30. januára 2016  na adresu: Magdaléna Boledovičová, Zd. Nejedlého 31,  934 05 Levice

Správa má obsahovať: a/ činnosť konferencie za rok 2015 b/ zoznam členov so zmenami, ktoré nastali počas roka

Účtovníctvo : Každá konferencia pošle spracované účtovníctvo do 25. januára 2016 

Adresa :  Spolok  sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje,  Tomášikova  8A,  821 03  Bratislava.

Príspevky:

a/ Členské pre NR Spolku: ročné členské na jedného člena je 4.- €. Príspevok treba  uhradiť do konca roka 2015.

b/ Poplatok za spracovanie účtovníctva: za účtovný program a za kancelárske potreby min. 5.- €.

c/ Príspevok pre GR Paríž každá konferencia uhradí 20.- €,  do konca roka 2015.

Príspevky poukážte na účet NR SVdP, číslo 84932162/0200. Do kolónky pre prijímateľa napíšte o aký príspevok ide (napr.: účtovníctvo 2015, ak je to členské, tak napísať- členské za rok 2015, alebo pre GR za rok 2015).  Inventarizačný súpis drobného majetku  a hmotného majetku k 31.12.2015. Každej konferencii bude zaslaný inventarizačný súpis majetku, prosím doplniť všetky zmeny, ktoré nastali v tomto roku. Ak zmena nenastala, aj tak podpísať a vrátiť na adresu Domu nádeje.  OZANAM –  SVdP:  Prosím vás o príspevky a fotografie do časopisu Ozanam a to na adresu: koprivova.tea@gmail.com

Milá sestra, brat, prajem vám požehnané Vianočné sviatky.  V nastávajúcom roku 2016 prosme o požehnanie a pokračujme v  modlitbách deviatnika vždy prvého v mesiaci. V milosrdnej láske pozdravuje Libuša Miháliková, prezidentka.

______________________________________________________________________________________________________________________DARUJ VIANOČNÚ RADOSŤ 2015

Je tu ADVENT – najvhodnejší čas na odriekanie a službu núdznym. Je to príležitosť, aby sme otvorili svoje srdcia a darovali blížnym z toho, čo nám Boh požehnal. Stačí málo, a radosť je na dosah ruky.

Mnohé naše rodiny aj tento rok budú prežívať Vianoce v skromnosti. Pomôžme im a prispejeme k tomu, aby Vianoce  prežili v radosti a pokoji. 

Váš darček v podobe trvanlivých potravín môže prispieť k vianočnej rodinnej pohode, rozohriať srdcia radosťou a vďakou. (... „čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ Mt 25, 31-46).

Tak, ako aj minulý rok, môžete priniesť /múku, cukor, ryžu, cestoviny, strukoviny, orechy, .../   V LEVICIACH:  Vianočná radosť 2015.doc (23552)  V BRATISLAVE: Vianočná radosť.docx (31135)  Potraviny sústredíme a k Vianociam rozdáme núdznym.

Týmto nadväzujeme na vlaňajší úspešný projekt  DARUJ RADOSŤ 2014 a v mene núdznych ďakujeme za každý, aj ten najmenší darček.

Požehnaný advent – poklad radosti, milostiplné a radostné Vianoce všetkým dobrodincom želajú a vyprosujú s úctou a vďakou členovia SVdP.

Pán Boh nech odplatí vašu štedrosť!  Národná rada SVdP ďakuje všetkým dobrodincom.

 ____________________________________________________________________________________________________

 

OBEŽNÍK GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO

Drahí členovia vincentskej rodiny!

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými!

V dnešný sviatok svätého Vincenta de Paul spolu s vami ďakujem Pánovi za požehnanie, ktorým je pre nás služba milovanému Božiemu ľudu, najmä mužom a ženám, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, ľuďom z periférií, ľuďom, ktorí sú našimi pánmi a učiteľmi. Sme povolaní slúžiť týmto mužom a ženám a nachádzať v nich Krista. Neustále sme nabádaní, aby sme im nielen prepožičali svoj hlas v ich potrebách, ale aby sme ich aj počúvali a hovorili v ich mene. Dúfajme, že pre našu snahu byť jednými z nich, nás prijmú za svojich priateľov (porov. pápež František, Evangelii Gaudium, č.198).

Keďže odpovedáme na výzvu podieľať sa na procese novej evanjelizácie, ako členovia vincentskej rodiny môžeme ponúknuť jedinečný príspevok. Hlavne v tomto roku máme možnosť upevniť zväzky spolupráce a solidarity medzi takmer 300 vetvami vincentskej rodiny. Tam, kde sú tieto zväzky krehké alebo vôbec neexistujú, máme za úlohu hľadať prostriedky, pomocou ktorých by sme ich vytvorili. Táto spolupráca je základom, ak chceme naďalej svedčiť o tom, že všetci sme Božím ľudom, vincentskou rodinou.

Vincent de Paul často hovorieval, že evanjelizácia má byť afektívna a efektívna. Úsilie o stále väčšiu spoluprácu v našom prostredí je najlepším prostriedkom na zaistenie väčšej afektívnej a efektívnej citlivosti voči zabudnutým členom ľudskej spoločnosti.

Myslím, že okrem toho máme ešte iný cenný príspevok, ktorý môžeme ponúknuť Cirkvi pri angažovaní sa v novej evanjelizácii. V priebehu posledných rokov sme videli, ako sa rôzne vetvy vincentskej rodiny stretávajú za účelom zmeniť utláčajúce a nespravodlivé štruktúry, ktoré bránili ľuďom žiť dôstojným spôsobom života. Naše zapojenie sa do týchto procesov spolupráce systémovej zmeny nám pomáha byť vincentskými misionármi - učeníkmi.

Aj naďalej spoločne pracujme v tvorivých procesoch systémovej zmeny spolupráce a nezabúdajme, že posledné slovo o nádeji patrí knihe Zjavenia: Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet (Zjv 21, 1)... Nech nás Pán žehná dnes i po všetky dni nášho života.

Váš brat vo svätom Vincentovi de Paul,

P. G. Gregory Gay, CM

                                                                                                 Generálny predstavený

                                                                                                                                                       ____________________________________________________________________________________________________

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM 

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM

____________________________________________________

 

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM

____________________________________________________

 

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM

____________________________________________________

 

Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

23. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  13. októbra  2018 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A.

Na stretnutie Vás pozývam v čo najväčšom počte. NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu. Stravu si hradia účastníci. Obed a občerstvenie 4.00 €.  Nocľah je možný v Dome nádeje. Účastníkov  stretnutia a nocľah prosím prihlásiť do 7. októbra u:  M. Boledovičová 0908 794 374,  036/ 6317 323. Prosím predsedov, aby si pripravili krátke referáty o činnosti konferencie v elektronickej forme,  pripadne písomne.  

Boj proti hladu sa koná aj v tomto roku. Prosím, zapojme sa do  zbierky s takou húževnatosťou a obetavosťou ako po iné roky.

Účtovníctvo: konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.  Adresa  SVdP Dom Nádeje, Tomášikova 8A,  821 03 Bratislava.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu     v Paríži každá konferencia uhradí  20 €. Môžete ich uhradiť na    účet  NR: 84932162 /0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú: páter Milan Grossman CM, a sestrička Štefánia Nováková DKL. 

Nezabúdajme na sviatky:

23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/

22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997 /

8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/

27. september – sv. Vincent de Paul

8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o  skúsenosti,         

ktoré  máme z činnosti pri tých, ktorým slúžime. V októbri deviatnik obetujme za požehnanie celoslovenského stretnutia.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama    

                                                          Libuša Miháliková, prezidentka

___________________________________________________________

duch.obnova.docx (47945) 

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo „

P o z v a n i e

     V roku milosrdenstva pozývame Vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8.septembra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava.

8.30 prezentácia

9.00 prednáška

10.30 rozjímanie

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul)

12.00 sv. omša

13.00 obed

14.00 prednáška

            15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“

15.30 aktuálne veci - diskusia

16.30 ukončenie

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM

____________________________________________________