Informačný systém SVdP

Informačný systém SVdP pozostáva z viacerých modulov, ktoré sú vzájomne prepojené a umožňujú operatívne riadenie ekonomiky spolku. Vedenie spolku môže sledovať čerpanie mzdových prostriedkov, objednávky, úhrady došlých faktúr, zmluvy, čerpanie rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel atď.
Informačné moduly: 
PAM - práce a mzdy
FIN.UCT - evidencia účtovných obratov a rozpočtových opatrení, sledovanie čerpania rozpočtu, tvorba výkazov a rozborov, spracovanie hospodárskych výsledkov, uzávierky účtovných období
MAJETOK - evidencia majetku, spracovanie inventúry, výkazníctvo