Naši predstavení

Nový generálny prezident Spolku svätého Vincenta de Paul na roky 2016 - 2022

Renato Lima (Brazília), 45 rokov, člen SSVP od roku 1986. Zastával rôzne funkcie v rámci spolku, taktiež aktívne  pracoval vo Výbore pre mládež, rovnako tiež aj vo svojej konferencii SSVP. Od roku 2008 pôsobí v Územnej rade spolku vo funkcii viceprezidenta (Južná Amerika). Posledné tri roky  bol členom Generálnej rady, ekonomickej sekcie vincentskej rodiny. Je novinárom z povolania, autorom mnohých publikácií vrátane Kroniky vincentínov.

Press Release

Election of the new International President of the Society of Saint Vincent de Paul (SSVP)

On Sunday, June 5th 2016, all the National Presidents of countries where the society is present in the world met in order to elect their new International President for the following six years.

This Sunday Renato Lima de Oliveira was elected new International President of the Society of Saint Vincent de Paul, succeeding Michael Thio. In the coming weeks, the main task for the new Brazilian President shall be to name the members of his new administrative body and, together with his new team, to set up a strategic action plan for the following six years. The main subjects to be dealt with are the following: the international growth of SSVP, training, youth, communication, special projects, twinnings and spiritual life. Renato Lima de Oliveira shall take office on September 27th 2016, feast of Saint Vincent de Paul.

The goal of the Society of Saint Vincent de Paul is to radiate solidarity and mutual aid around the world, following an ambitious wager by its founder, Frederic Ozanam, who wished to ‘embrace the world in a network of charity’. Today, 800,000 volunteers are mobilised in more than 140 countries fighting against isolation, or even in humanitarian emergencies.

The International General Council is the link among the member countries of the SSVP. Its mission is to support the work of National Councils around the world. It enables the transfer of know-how, the training of leaders and it encourages twinnings which help to establish links of solidarity and financial support for development projects and for humanitarian disasters. It ensures the proper functioning of international meetings taking place yearly. The SSVP is recognised as a Non-Governmental Organisation within the United Nations.

 

Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul - 6, rue de Londres - 75009 Paris

 www.ssvpglobal.org  01. 53. 45. 87. 53  -  Contact Presse : Hélène Afriat : cgi.webmaster@ssvpglobal.org ou Marie Marotte : cgi.communication@ssvpglobal.org

#GeneralAssembly2016#Election16President

 
 
 
P. Tomaž MAVRIČ, CM

 

SUPERIORE GENERALE

Rím, 19. septembra 2016

SVIATOK SV. VINCENTA DE PAUL

Drahí členovia vincentskej rodiny,

milosť a pokoj Ježiša nech je vždy s nami !

S veľkou radosťou, ktorá sa zároveň mieša s vďačnosťou voči každému z vás, ktorí slúžite našim “pánom a učiteľom” po celom svete, sa obraciam na vás týmto prvým listom ako generálny predstavený. Chcel by som vyjadriť hlbokú vďačnosť a obdiv vám všetkým, ktorí žijete a slúžite chudobným ľuďom až na najvzdialenejších miestach zemegule ako svedkovia Ježišovej lásky! Všetci sme služobníkmi a je úžasné poznať, že nikdy nie sme v tejto službe sami. Ježiš, naša Matka Mária, sv. Vincent de Paul, sv. Lujza de Marillac a všetci ostatní blahoslavení a svätí vincentskej rodiny nás sprevádzajú na tejto ceste.

            Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som z hĺbky srdca poďakoval Otcovi Gregorovi Gay, CM, nášmu generálnemu predstavenému počas 12 posledných rokov, ako aj všetkým ostatným členom a predstaviteľom vincentskej rodiny na rovine medzinárodnej, národnej a miestnej, ktorí neúnavne a s veľkým nadšením a obetavosťou slúžili počas minulých rokov, aby umožnili hlásanie dobrej zvesti chudobným.

            Tiež využívam túto príležitosť, aby som úprimne poďakoval vám všetkým, členom rozličných vetiev vincentskej rodiny, ktorí ste mi písali pri príležitosti môjho zvolenia za generálneho predstaveného a vyjadrili ste vaše srdečné priania a zvlášť uistenie o vašej vernej modlitbe. Keďže nie je možné, aby som odpovedal a poďakoval každému individuálne, buďte istí, že ste osobne zahrnutí do týchto slov poďakovania a ja vás uisťujem o svojej každodennej modlitbe za vás.

Je to « zvláštna milosť », ktorú nám Božia prozreteľnosť ponúka k budúcemu 400. výročiu (1617-2017) našej spoločnej spirituality a vincentskej charizmy. Mnohí z vás už začali  intenzívne  plánovať,  aby  sa  podelili  s  našou  vincentskou  spiritualitou  a  našou  charizmou na rovine miestnej, národnej a medzinárodnej a aby k tomu povzbudili ďalšie osoby. Pozývam vás všetkých, aby ste pokračovali v úvahách o najlepšom spôsobe, ako sa podeliť s ostatnými s týmto « časom špeciálnej milosti », ako plánovať a konať spoločne.

            Mottom celej vincentskej rodiny na rok 2017, ktorý všetko osvetlí, je : « Bol som pocestný a pritúlili ste ma... » (Matúš 25, 35). Zahľadiac sa na našich bratov a sestry, zvlášť na najopustenejších a na tých, o ktorých sa nikto nestará, keď si chceme byť istí, že naše úvahy, plány a činnosti sa orientujú správnym smerom, treba nám vykročiť na novú cestu. Sviatok sv. Vincenta de Paul nám dáva novú príležitosť na preskúmanie motivácií a spôsobov myslenia, plánovania a konania podľa Vincenta.

            Teológ Karol Rahner na konci 20. storočia vyriekol prorocké slová: « Kresťania 21. storočia budú mystikmi, alebo nebudú vôbec. » Prečo môžeme povedať o sv. Vincentovi de Paul, že bol « mystikom milosrdnej lásky ?

            Chcel by som pozvať a povzbudiť každého z vás, aby ste - individuálne a v skupinách – uvažovali, plánovali a konali, vychádzajúc z nasledujúcej otázky:

            Prečo a ako môžem popísať Vincenta ako mystika milosrdnej lásky ?

Prajem každému z vás, aby slávnosť pekne prežil a aby sme pokračovali vo vzájomnom nesení sa v modlitbe.

Váš brat vo sv. Vincentovi,

Tomaž Mavrič, CM

Generálny predstavený