Materiály pripravené k voľbám, ktoré sa uskutočnia na plenárnej schôdzi 7. mája 2022

 
Zmene termínu plenárnej schôdze zo 7. mája na 21. máj 2022
 
Voľby do Výboru NR SVdP sa konali 21. mája 2022 na plenárnej schôdzi. Všetky písomné materiály z volieb boli odovzdané prezidentke SVdP Mgr. Ing. Libuši Mihalikovej. 

Zasadnutie Výboru NR SVdP dňa 2. júla 2022, Bratislava, Dom nádeje

Výpis zo zápisnice - bod č. 6

6. Rozdelenie funkcií do  VÝBORU NR SVdP

Na VÝBORE NR sa  prejednalo:

            Voľby do VNR SVdP prebehli regulárne.

Funkcie na ďalšie 5- ročné volebné obdobie:

  • viceprezident pre západ - Mário Stehlík
  • viceprezident pre východ - Mária Lopatníková
  • tajomník -  Magdaléna Boledovičová
  • pokladník – sr. Mária Meszárošová, DKL,( ak bude mať súhlas od predstavených)
  • revízor – Anna Jánošová a Štefan Orlovský
  • kooperátor pre tlač a komunikáciu - Alžbeta Kopřivová
  • korešpondencia so zahraničím – Ján Kukučka     

Štatutár – v prípade zastupovania prezidentky okrem  L. Mihálikovej je potrebný ešte jeden zástupcu štatutára. Na zástupcovi štatutára sa prítomní zatiaľ nedohodli, prezidentka L. Miháliková osloví členov, ktorí boli navrhnutí do výboru NR Spolku.  Na ďalšom stretnutí VNR tento bod bude v programe.