Vitajte na stránkach SVdP na Slovensku

www.ozanam-sk.com

Naša spoločnosť vám ponúka informácie o poskytovaní služieb pre núdznych, o živote v konferenciách Spolku, o našich projektoch, o domoch sociálnych služieb v Bratislave a Šuranoch. Aktuálne informácie vám prinášame aj v našom časopise OZANAM, ktorý vychádza štvrťročne v elektronickej podobe. Nájdete nás na adrese: Dom nádeje, Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava - Ružinov 02/43425794

_______________________________________________________

  

 

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Slovenská provincia

P. Milan Grossmann CM

duchovný moderátor

Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku

______________________________________________________________

 

Členom Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovenku

 V Bratislave, 25. októbra 2019

Frederikova modlitba v Lorete

„Dalo by sa povedať, že si, Mária, umiestnená vo výške nad nami, aby tí, ktorí sa pred tebou modlia, vedeli, že sa musia ešte namáhať pri vykonávaní krokov na ceste k dosiahnutiu neba.“

(bl. Frederik Ozanam)

Milí členovia Spolku sv. Vincenta de Paul, bratia a sestry, dovoľte mi pozdraviť vás práve citovanými slovami  bl. Frederika Ozanama, ktorými vyjadril svoje dojmy, keď meditoval pred Svätým domom v talianskom Lorete. Svätým domom sa nazýva malý domček, ktorý sa nachádza vo vnútri veľkej baziliky, ktorá bola okolo neho postavená. Je svätý, lebo podľa tradičného vysvetlenia je nazaretským rodným domom Panny Márie, je domom, v ktorom sa Panna stala Matkou, je domom, v ktorom sa Slovo stalo telom, a je domom, ktorý bol podľa tradičného vysvetlenia zázračne v roku 1292 anjelmi prenesený na územie dnešného mesta Loreto. Do tohto mariánskeho pútnického miesta putoval aj bl. Frederik spolu so svojimi rodičmi v roku 1833.

Spolok sv. Vincenta de Paul v Taliansku organizoval v čase 4.-6.októbra 2019 celonárodné stretnutie práve na spomínanom mieste, aby členovia, ktorí sa z rôznych kútov Talianska zišli v počte približne 500 bratov a sestier, kráčali po stopách bl. Frederika a inšpirovali sa osobitne jeho mariánskou úctou.

Absolvoval som túto púť medzi nimi s myšlienkou spoznať našich talianskych kolegov, odovzdať im pozdravy a nakoľko to moje aké-také znalosti talianskeho jazyka umožňujú, nechať sa inšpirovať a možno započať vzájomnú spoluprácu.

Púť mala názov Mária, most ľudskosti Cirkvi a sveta, a jej cieľom bolo opakovane volať po dôležitosti stavania mostov. Účastníci púte chceli spojiť túžbu modliť sa s uvedomením si dôležitosti našej úlohy v sociálnej oblasti. Most mal spojiť nebo so zemou. Mostom je Mária pozorná na Božie slovo. Púť mala poslúžiť k znovu nájdeniu seba a našej duchovnej dimenzie, často narušenej rozptyľovaním, čo je chudoba tohto búrlivého sveta zameraného na individualizmus a čiastočnosť. Mostom mala byť modlitba, citlivé spojenie priateľstvom a bratstvom, aby sme budovali most lásky medzi nami vincentskými dobrovoľníkmi, sestrami a bratmi, a boli napokon dôveryhodnými svedkami pokoja. Zazneli prednášky, postrehy, modlitby, medzi ktorými vynikala bohatá nočná modlitbová pobožnosť posvätného ruženca na preplnenom námestí organizovane kráčajúc s lampiónmi v rukách.

Prezident Spolku sv. Vincenta de Paul Talianska Antonio Gianfico spomenul slová pápeža Františka, ktorý prirovnal Máriu k influencerovi (vplyvnému človekovi). Mária je Boží influencer. Nie preto, že by sa dala porovnávať cez dobové sociálne siete, ale preto, že bez toho, že by bola chcela alebo hľadala, stala sa ženou, ktorá mala a má najväčší vplyv na históriu ľudstva. Mária je Matkou. Je príkladom matky pre každú ženu v každom čase, ona vo svojom srdci a v skrytosti prijíma Boha, aby vo svojej ľudskosti nás učila božej sile prejavovanej v dávaní lásky odlišným spôsobom než tí, ktorí v súčasnosti ovplyvňujú ľudské rozhodnutia a smerovania v našej spoločnosti trpiacej chorobou zvanou protagonizmus (potrebou vyniknúť) a chorobou zvanou túžba po moci. Naproti tomu, našim svätým vplyvom má byť, aby každý vo svojich podmienkach sa stal tvorcom mostov ľudskosti vo viere a láske jedného k druhému, jedných k druhým.

Do rúk sa mi tam dostala tematická brožúra, ktorá uverejňovala obsah listu, ktorý bl. Frederik písal svojmu priateľovi Dufieux a cez ktorý spoznávame Frederikovu pokoru i vieru: „...Žiadali ste ma o dve veci -  o modlitbu pri Madone v Lorete a list. Plním obe. Kľačiac vo Svätom dome, v ktorom sa uskutočnilo veľké tajomstvo, keď sa Boh stal človekom, som sa modlil za mojich priateľov a zvlášť za vás tú modlitbu, ktorá je tak drahá Panne Márii Rozpomeň sa, ktorú som vám sľúbil, a ktorá z mojich úst vychádzala určite chladne a neplodne, ale mám nádej, že predsa vystupuje k Bohu vďaka svätej obeti konanej na oltári a vďaka horlivosti mnohých pútnikov.“

Drahí slovenskí členovia nášho Spolku, snažme sa prosím spolu s bl. Frederikom pestovať podobné vzájomné duchovné priateľstvo. Nech nás nič neznechutí, ani slabosť naša či druhých, ani často ako si myslíme povrchnosť našich modlitieb či pocit ich zbytočnosti, ale s otvoreným a aktívnym srdcom čakajme na zázraky, ktoré milosrdný Boh môže denne konať, ak svoje námahy a celý život spojíme s eucharistickou obetou Ježiša Krista. Každá svätá omša, každé misijné dielo, čo ako nenápadné, každá modlitba, každý dobrý skutok, nech je miestom živého stavebného ruchu, kedy s Božou milosťou budujeme naše „slovenské Loreto“ – svätý dom otvorenosti voči Duchu Svätému, skrytej práce a lásky.

Uplynul jeden rok od začatia mojej služby duchovného moderátora. Chcem vám preto poďakovať za vaše spoločenstvo, za každú modlitbu, za pekné projekty, ktoré ste s Božou pomocou vytvorili či zveľadili a vyprosiť nám všetkým na príhovor nebeskej Matky, sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama dary Ducha Svätého a hojnosť Božieho požehnania pre nasledovanie Ježiša Krista, evanjelizátora chudobných.

Napokon vás prosím o modlitbové sprevádzanie prebiehajúceho náročného ale i krásneho projektu Putovania relikvií sv. Vincenta na Slovensku a v Čechách, nech prinesie hojné duchovné ovocie a obrodu misijného ducha pre celú vincentskú rodinu a všetkých ľudí dobrej vôle.

P. Milan Grossmann

________________________________________________________

 

Grantová činnosť Domu nádeje

 

SLSP finančne podporila  vo výške 5000.- €  náš projekt "Tu sme" aktualizovaný pre ľudí so zdravotným postihnutím, v súvislosti s ich integráciou do spoločnosti, spojený s videonávodom z rôznych miest Spolku sv. Vincenta de Paul.   

Nadácia EPH finančne podporila vo výške 5000.-€ náš projekt "Šediny nie sú prekážkou " určený pre denný stacionár. Projekt zahrňa aj výmenu vstupných dverí Domu nádeje, inštaláciu elektrického  vrátnika, materiálne vybavenie stacionára a rehabilitačné, masažné a tréningové kurzy pre seniorov

Srdečne ďakujeme.

O realizácii kurzov budeme informovať priebežne.

_____________________________________________________________

 

Vo svetle radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci prameňom nádeje, radosti a pokoja. Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky želá NR SVdP. 

Progr.plenár.2019.doc (1287680)

PROGRAM

Sobota  27. apríl 2019

Dom Nádeje, Bratislava

 

08.30  Prezentácia členov (prezenčná listina)

09.00  Otvorenie stretnutia, L. Miháliková

09.05  Modlitba, duchovné slovo, P. M. Grossmann

09.30  Príhovor prezidentky, L. Miháliková

09.40  Účtovníctvo – stav hospodárenia za rok 2018

            L. Miháliková

09.50  Správa revíznej komisie, Š. Orlovský

10.00  Časopis Ozanam, web, facebook – A.

             Kopřivová a P. Galusová

10.30  Zo života bl. Frederika Ozanama,

            M. Lopatníková

10.45  Príhovor sestričky V. Gergeliovej dkl

11.00  Prestávka – káva, čaj

11.30  Výročná správa za rok 2018

12.00  Sv. omša 

13.00  Obed

14.00  Prezentácia aktivít vincentskej komisie  

            M. Boledovičová

14.20  Prezentácia konferencií,

             svedectvá z činnosti, diskusia

15.00  Ruženec Božieho milosrdenstva

15.10   dokončenie: Prezentácia konferencií,

             svedectvá z činnosti, diskusia

16.00  Ukončenie a požehnanie

 __________________________________________________________

Darujte nám 2 % z daní za rok 2018, editovateľné tlačivo je tu na našej stánke v ponuke 2%. Všetkým dobrodincom ďakujeme a vyslovujeme srdečné Pán Boh odplať!

______________________________________________________

 

duch.obnova.docx (47945) 

 

PLENÁRKA 14.4.2018 BRATISLAVA, Dom nádeje

Viac v časopise OZANAM 2 2018

__________________________________________

Neznámy objektpozdrav.pdf (295270)  

Hojnosť milostí  od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radosti  plynúcich z Veľkonočného tajomstva

praje

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Libuša Miháliková 

______________

  

___________________________________________________________

Leták.docx (249087)     Pozrite si leták s nižšie uvedeným textom

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku  - DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV

Potrebujete umiestniť do denného stacionára svojich rodičov alebo starých rodičov za minimálny poplatok? Pôsobíme na Tomášikovej ul. 8A,Bratislave,  v Dome nádeje.

Sme občianske združenie Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku. So starkými pracujú odborní pracovníci.  V prípade, že máte záujem o naše služby, zavolajte na 0911 432 922    Mgr. Marianna Vajdová - sociálna pracovníčka,   alebo na 0911 352 331 Ing. Libuša Miháliková - riadateľka Domu nádeje  

Poskytujeme

1. pomoc pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálnu rehabilitáciu

4. stravovanie

Zabezpečujeme

1. pracovnú terapiu

2. záujmovú činnosť

CENA ZA STRAVOVANIE: podľa podaného jedla  celkom  5,20 € , z toho:  - desiata 0,50  - obed 4,20 (možnosť využitia zľavy z MČ ) - olovrant 0,50 centov

CENA pri uplatnení odkázanosti  za jednotlivé ODBORNÉ ČINNOSTI, OBSLUŽNÉ ČINNOSTI A ĎALŠIE ČINNOSTI - na 1 hodinu  0,50centov, Celkom za 8 hodín  4.-€ Podmienka je odkázanosť na sociálnu službu z Mestskej časti.

CENA bez uplatnenia odkázanosti  za jednotlivé ODBORNÉ ČINNOSTI, OBSLUŽNÉ ČINNOSTI A ĎALŠIE ČINNOSTI  - na 1 hodinu  1,25€. Celkom 10.-€  bez odkázanosti na sociálnu službu -     samoplatca

Celková mesačná úhrada sa hradí podľa počtu prítomných hodín a podaných jedál.

______________________________________________________

 

Formačné stretnutie pri príležitosti ukončenia

 jubilejného roka 400 výročia zrodenia Vincentínskej charizmy

 Dňa 29.1.2018 sa uskutočnilo v hale Vincentínum v Bratislave   pod kostolom   sv. Vincenta de Paul  formačné stretnutie Vincentínskej rodiny z celého Slovenska za prítomnosti všetkých pátrov  z Misijnej spoločnosti sv.Vincenta, rehoľných sestier a laikov. Stretnutie obohatil aj otec arcibiskup trnavskej diecézy J.E. Mons.  Ján Orosch. Viac v časopise OZANAM 1 2018.

 

Sestry a bratia,

blížia sa Vianoce plné lásky a pokoja, ktorý k nám prichádza skrze malé dieťa Ježiška. Nezabúdajme aj v tomto čase myslieť na svojich blízkych ale aj na chorých a chudobných.   Majme k ním lásku a súcit, ktorý spočíva v darovaní   darov  materiálnych (pomoc v núdzi) cez dar ľudskosti (porozumenie, úsmev, súcit) až po dar Ježiša Krista, ktorým je ON sám najväčším darom na Vianoce.  Ak je on pre nás darom aj my môžeme byť darom pre ďalšieho človeka.  Toto je výzva pre nás kresťanov, aby sme mysleli a pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. V takejto ťažkej situácii sa nachádzajú mnohí ľudia u nás , v zahraničí, krajov  zmietaných vojnou  alebo prenasledovaním kresťanov. Je na nás, aby sme pomohli. Každý tak ako môže a vie.  Je ale potrebné mať ochotu a  dať svoju vôľu a schopnosti k dispozícií Bohu, aby on uskutočňoval v nás svoj program. Kto chce milovať tak, ako miloval Ježiš, musí nasledovať jeho príklad.

Sv. otec František vyhlásil „Svetový deň chudobných“, tohto roku na 19. november. Pre našich    chudobných  sa uskutočnila akcia „pomôcť chudobným“.  V rámci vincentskej rodiny sme sa zapojili aj my formou pomoci malých balíčkov  suchého pečiva. Ďakujem  členom konferencií  Spolku, ktorí prispeli peňažne ale aj potravinami  k týmto balíkom.  Vďaka aj ostatným členom konferencií, ktorí sa  neustále snažia aj keď neveľkými darmi vo forme potravín alebo financiami pomôcť  na Vianoce tam, kde to najviac potrebujú.

Sestry a bratia, prajem vám, aby príchod Božieho syna vás sprevádzal svojím požehnaním a daroval vám všetko to čo potrebujete k plneniu jeho vôle.                        Setra Libuša

_________________________________________________________________________________________

 „Obopnúť celý svet sieťou lásky“  bl. Frederik Ozanam /1813 – 1853/

23. septembra sme si pripomenuli 150 výročie vzniku prvej Konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku – zrodenie nového spôsobu života a bytia kresťanských laikov, ktorú formoval Ozanam  v praktizovaní kresťanského života. Zároveň sme si pripomenuli aj 20 výročie jeho beatifikácie. Slávnostnú sv. omšu v Kostole Ducha Svätého v Leviciach celebroval J. E. Mons. Ján Orosch, arcibiskup trnavskej arcidiecézy za účasti kňazov, rehoľných sestier, zahraničných hostí, predstaviteľov mesta, členov Spolku a levických veriacich. Slávnosť pokračovala na Spojenej katolíckej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach bohatým programom, svedectvami chudobných  a agapé.

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný a nerušený priebeh tejto oslavy Boha, skrze službu v ktorej v chudobných stretávame Krista.

                     

 

_________________________________________________________

Separovaný zber-leták.docx (34590)

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje,  Tomášikova 8A, Bratislava, 821 03    

Informačný leták o činnosti  Domu nádeje vydaný 

s podporou Mestskej  časti  Ružinov

Separovaný zber – rady a tipy

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovenku  - denný stacionár Domu nádeje v spolupráci s Mestskou časťou Ružinov uskutočňuje projekt s názvom„Zelená jeseň životaktorého cieľom je zber  separovaného odpadu. 

Pred budovou DOMU NÁDEJE Spolku sv. Vincenta de Paul  budú umiestnené označené koše na separovaný zber

v  čase od  30.6. – 31.8.2017

Separovať bude jednoduché  -  zbierať a odovzdať:

plasty– zbierajú sa plastové fľaše od nápojov, čistiacich prostriedkov a drogérie, obaly od potravín, fólie, tašky a vrecká, všetky plastové odpady spolu s vrchnákmi – čisté, opláchnutéod hrubej nečistoty

papier – separujeme noviny a časopisy, letáky, zošity a knihy, kancelársky papier, krabice a všetky ostatné kartónové obaly  - krabice a obaly prosíme stláčať, noviny viazať

 

kompozitné obaly, tetrapacky – krabicové obaly od mlieka, džúsov a iných nápojov, obaly fóliového typu od potravín - čisté, opláchnuté vodou..

Pri súčasnom spôsobe života a spôsoboch nakladania s odpadmi je nevyhnutné, aby sa triedený zber stal každodennou súčasťou nášho života.Opätovným používaním výrobkov a obalov alebo obmedzovaním zbytočnej spotreby môžeme ušetriť  viac energie a prírodných zdrojov

Separáciou spoločne pomôžeme životnému prostrediu vo Vašom okolí.

Ďakujeme MČ Ružinov za možnosť spolupráce pri separovanom zbere ako aj tvorivých dielní.

Kontakty:  Dom nádeje č.t  02/43425794, Email: domnadeje@gmail.com

           riaditeľka:  Mgr. Ing. Libuša Miháliková, č.t. 0911 352331    denný stacionár,  č.t. 0911 432922

______________________________________________________________

FORMAČNÉ STRETNUTIE ČLENOV SVdP

v dňoch 30. júna až 2. júla

Formačné_duchov._stretnutie_(1).doc (29696)

_________________________________________

 

21. plenárne stretnutie 

členov Spolku

svätého Vincenta de Paul

na Slovensku

Sobota  22. apríla 2017, Dom Nádeje BRATISLAVA

Sobota 29. apríla  2017, KOŠICE – ŠACA

Dokonalosť nespočíva v mnohých  

     skutkoch, ale v tom, že ich konáme

      v duchu nášho Pána“.                     

                           sv. Vincent de Paul

 

Návšteva z rádia LUMEN

Siedmeho decembra 2016 navštívila redaktorka rádia LUMEN Andrea Čelková, levickú Konferenciu sv. Jozefa. Bola zvedavá na činnosť konferencie, jej históriu, vyhliadky do budúcnosti a osobné vyznania členiek konferencie súvisiace s  ich poslaním. Rozhovor s členkami konferencie bol odvysielaný na rádiu LUMEN v relácii Karmel  11.12.2016, repríza bude  v nedeľu 18.12.2016 o 21:45 hodine.

 

______________________________________________

 

Poďakovanie bratislavskému samosprávnemu kraju

     Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku,  uskutočnil z prostriedkov BSK  pre mladé dievčatá z cieľovej skupiny domov na pol ceste projekt  s názvomVzdelávanie mladých žien na pol ceste“,  v ktorom sa mladé dievčat pripravovali do života vo vykonaných školeniach  v oblasti hospodárenia,  pracovného práva, zákonníka práce, finančného vzdelávania, psychológie a počítačových zručností. Projekt prebiehal v čase   jún – november 2016.

      Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu vo výške 1500,- EUR.

Mgr. Ing. Libuša Miháliková, štatutárna zást. SVdP

 

____________________________________________

Viziácie Konferncií SVdP

Páter Tomáš Brezáni, CM začal 16. novembra s návštevami konferencií. Ako prvé navštívil dve levické konferencie a to Konferenciu sv. Lujzy a Konferenciu sv. Jozefa. Zúčastnil sa na schôdzkach konferencií,  oboznámil sa s ich činnosťou a nakoniec všetkým udelil  požehnanie. Viac v decembrovom čísle časopisu OZANAM 4. 

  

______________________________________________________

21. celoslovenské stretnutie SVdP Dom nádeje Bratislava 

22. októbra 2016 sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie členov Spolku, ktorého hlavným programom boli voľby do Výboru Národnej rady Spolku. Stretnutia sa zúčastnil aj P. Tomáš Brezáni, CM - náš nový špirituál, animátor a koordinátor Spolku  a sestrička Žofia.

_______________________________________________________

Nový generálny prezident Spolku svätého Vincenta de Paul na roky 2016 - 2022

Renato Lima (Brazília), 45 rokov, ženatý, člen SSVP od roku 1986. Zastával rôzne funkcie v rámci spolku, taktiež aktívne  pracoval vo Výbore pre mládež, rovnako tiež aj vo svojej konferencii SSVP. Od roku 2008 pôsobí v Územnej rade spolku vo funkcii viceprezidenta (Južná Amerika). Posledné tri roky  bol členom Generálnej rady, ekonomickej sekcie vincentskej rodiny. Je novinárom z povolania, autorom mnohých publikácií vrátane Kroniky vincentínov. Viacej sa dozviete v Novinkách.

___________________________________________________________________

BOJ PROTI HLADU 2016

Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu na pomoc chudobným 
na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Čistý výnos 9. ročníka zbierky predstavuje čiastku 201 308, 36 €
ĎAKUJEME!

Jubilejný 10. ročník zbierky sa koná od 1.4.2016 do 28.2.2017

Pomôcť opäť môžete:

·        modlitbou

·        od 1.5.2016 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)

·        finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA)
(Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!)

_____________________________________________________________________________________

30. apríla 2016 - Plenárne stretnutie SVdP - Východ Košice - Šaca

23. apríla 2016 sa uskutočnilo 20. plenárne stretnutie SVdP Západ - Stred v Dome nádeje v Bratislave. Strenutie sa nieslo v duchu viery, lásky, modlitby a skutkov jednotlivých konferenciencií za prítomnosti otca provincionála, Jaroslava Jašša a sestričky Žofie. Prítomní vytvorili duchovné spoločenstvo prežiarené vzájomným putom a priateľstvom, ktoré napomáha v spoločnej misii pri pomoci núdznym a zároveň napĺňa špiritualitu  sv. Vincenta, bl. Frederika Ozanama a tiež aj Stanovy Generálnej rady v Paríži - celosvetovej organzácie dobrovoľných členov Spolku sv. Vincenta de Paul. 

Veríme, že 30. apríla budeme pokračovať v tomto duchu aj v Košiciach, kde sa uskutoční plenárne stretnutie členov SVdP - Východ v  Šaci.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

_______________________________________________________________________________________

Milá sestra, brat,

  

v duchu radostného ALELUJA vás pozývam na naše 20 plenárne stretnutie.

Západ a stred sa stretne  23. apríla 2016 v Bratislave v Dome nádeje, na Tomášikovej 8A.   Na stretnutie pozývam členov konferencií v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do 18. apríla      u M. Boledovičovej na  0908794374, 036/6317323

Šaca a okolité konferencie sa stretnú 30. apríla 2016  v Šaci. Na stretnutie pozývam členov zo Šace  a okolia v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do  18. apríla u viceprezidentky M. Lopatníkovej, telefón: 055/ 6842284, mobil: 0915 317974, alebo u A. Jarošovej mobil: 0915318338.NR SVdP hradí jednu cestu, druhú hradí konferencia. Stravu si hradia účastníci stretnutia, predpokladaná suma       4.- €.

Program stretnutia v čo najkratšom čase pošlem. Každá konferencia si pripraví malý referát, alebo svedectvo z činnosti.

Milá sestra, brat prosím, aby sme  v čo najväčšom počte prišli na stretnutie. Príď, obetuj sa aj ty. Máme si čo povedať, povzbudiť sa a máme čo riešiť.

Prosím o modlitby za požehnanie stretnutia a za celý Spolok.  

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama Libuša Miháliková, prezidentka

_________________________________________________________________________________________________________

 

Nech slávenie Vianoc prinesie do celého vášho života veľa  vďačnosti a pokoja. Nech  zdravie, odvaha, múdrosť a Božie požehnanie vás sprevádza po celý rok 2016. Želá  sestra Libuša 

Milá sestra,  brat,

teším sa, že sa vám znovu môžem prihovoriť a zároveň aj poďakovať za vašu obetavosť a lásku. Ďakujem vám za to, že ste kráčali počas roka 2015 spolu s tými, ktorí vás potrebovali.  Tiež nám treba zhodnotiť rok 2015 výročnou správou.

Výročnú správu za rok 2015 prosím poslať do 30. januára 2016  na adresu: Magdaléna Boledovičová, Zd. Nejedlého 31,  934 05 Levice

Správa má obsahovať: a/ činnosť konferencie za rok 2015 b/ zoznam členov so zmenami, ktoré nastali počas roka

Účtovníctvo : Každá konferencia pošle spracované účtovníctvo do 25. januára 2016 

Adresa :  Spolok  sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje,  Tomášikova  8A,  821 03  Bratislava.

Príspevky:

a/ Členské pre NR Spolku: ročné členské na jedného člena je 4.- €. Príspevok treba  uhradiť do konca roka 2015.

b/ Poplatok za spracovanie účtovníctva: za účtovný program a za kancelárske potreby min. 5.- €.

c/ Príspevok pre GR Paríž každá konferencia uhradí 20.- €,  do konca roka 2015.

Príspevky poukážte na účet NR SVdP, číslo 84932162/0200. Do kolónky pre prijímateľa napíšte o aký príspevok ide (napr.: účtovníctvo 2015, ak je to členské, tak napísať- členské za rok 2015, alebo pre GR za rok 2015).  Inventarizačný súpis drobného majetku  a hmotného majetku k 31.12.2015. Každej konferencii bude zaslaný inventarizačný súpis majetku, prosím doplniť všetky zmeny, ktoré nastali v tomto roku. Ak zmena nenastala, aj tak podpísať a vrátiť na adresu Domu nádeje.  OZANAM –  SVdP:  Prosím vás o príspevky a fotografie do časopisu Ozanam a to na adresu: koprivova.tea@gmail.com

Milá sestra, brat, prajem vám požehnané Vianočné sviatky.  V nastávajúcom roku 2016 prosme o požehnanie a pokračujme v  modlitbách deviatnika vždy prvého v mesiaci. V milosrdnej láske pozdravuje Libuša Miháliková, prezidentka.

______________________________________________________________________________________________________________________DARUJ VIANOČNÚ RADOSŤ 2015

Je tu ADVENT – najvhodnejší čas na odriekanie a službu núdznym. Je to príležitosť, aby sme otvorili svoje srdcia a darovali blížnym z toho, čo nám Boh požehnal. Stačí málo, a radosť je na dosah ruky.

Mnohé naše rodiny aj tento rok budú prežívať Vianoce v skromnosti. Pomôžme im a prispejeme k tomu, aby Vianoce  prežili v radosti a pokoji. 

Váš darček v podobe trvanlivých potravín môže prispieť k vianočnej rodinnej pohode, rozohriať srdcia radosťou a vďakou. (... „čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ Mt 25, 31-46).

Tak, ako aj minulý rok, môžete priniesť /múku, cukor, ryžu, cestoviny, strukoviny, orechy, .../   V LEVICIACH:  Vianočná radosť 2015.doc (23552)  V BRATISLAVE: Vianočná radosť.docx (31135)  Potraviny sústredíme a k Vianociam rozdáme núdznym.

Týmto nadväzujeme na vlaňajší úspešný projekt  DARUJ RADOSŤ 2014 a v mene núdznych ďakujeme za každý, aj ten najmenší darček.

Požehnaný advent – poklad radosti, milostiplné a radostné Vianoce všetkým dobrodincom želajú a vyprosujú s úctou a vďakou členovia SVdP.

Pán Boh nech odplatí vašu štedrosť!  Národná rada SVdP ďakuje všetkým dobrodincom.

 ____________________________________________________________________________________________________

 

OBEŽNÍK GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO

Drahí členovia vincentskej rodiny!

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými!

V dnešný sviatok svätého Vincenta de Paul spolu s vami ďakujem Pánovi za požehnanie, ktorým je pre nás služba milovanému Božiemu ľudu, najmä mužom a ženám, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, ľuďom z periférií, ľuďom, ktorí sú našimi pánmi a učiteľmi. Sme povolaní slúžiť týmto mužom a ženám a nachádzať v nich Krista. Neustále sme nabádaní, aby sme im nielen prepožičali svoj hlas v ich potrebách, ale aby sme ich aj počúvali a hovorili v ich mene. Dúfajme, že pre našu snahu byť jednými z nich, nás prijmú za svojich priateľov (porov. pápež František, Evangelii Gaudium, č.198).

Keďže odpovedáme na výzvu podieľať sa na procese novej evanjelizácie, ako členovia vincentskej rodiny môžeme ponúknuť jedinečný príspevok. Hlavne v tomto roku máme možnosť upevniť zväzky spolupráce a solidarity medzi takmer 300 vetvami vincentskej rodiny. Tam, kde sú tieto zväzky krehké alebo vôbec neexistujú, máme za úlohu hľadať prostriedky, pomocou ktorých by sme ich vytvorili. Táto spolupráca je základom, ak chceme naďalej svedčiť o tom, že všetci sme Božím ľudom, vincentskou rodinou.

Vincent de Paul často hovorieval, že evanjelizácia má byť afektívna a efektívna. Úsilie o stále väčšiu spoluprácu v našom prostredí je najlepším prostriedkom na zaistenie väčšej afektívnej a efektívnej citlivosti voči zabudnutým členom ľudskej spoločnosti.

Myslím, že okrem toho máme ešte iný cenný príspevok, ktorý môžeme ponúknuť Cirkvi pri angažovaní sa v novej evanjelizácii. V priebehu posledných rokov sme videli, ako sa rôzne vetvy vincentskej rodiny stretávajú za účelom zmeniť utláčajúce a nespravodlivé štruktúry, ktoré bránili ľuďom žiť dôstojným spôsobom života. Naše zapojenie sa do týchto procesov spolupráce systémovej zmeny nám pomáha byť vincentskými misionármi - učeníkmi.

Aj naďalej spoločne pracujme v tvorivých procesoch systémovej zmeny spolupráce a nezabúdajme, že posledné slovo o nádeji patrí knihe Zjavenia: Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet (Zjv 21, 1)... Nech nás Pán žehná dnes i po všetky dni nášho života.

Váš brat vo svätom Vincentovi de Paul,

P. G. Gregory Gay, CM

                                                                                                 Generálny predstavený

                                                                                                                                                       ____________________________________________________________________________________________________

Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu na pomoc chudobným 
na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku a Rusku.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Predaj medovníkových srdiečok bude prebiehať                   od 1. septembra 2015                     Zbierka končí 29. februára 2016         www.bojprotihladu.sk

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Novinky

2 % za rok 2017

09.02.2018 19:05
Tlačivá o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 - editovateľné...

Časopis OZANAM č. 3 - najnovšie vydanie

16.12.2017 16:55
Pozrite si najnovšie číslo časopisu OZANAM.

List OZANAM

13.09.2017 19:55
Prečítajte si list pátra Tomáša Brezániho, CM k sviatku bl. Frederika Ozanama. List...

List pre predsedov konferencií

14.08.2017 10:09
+! Moji milí predsedovia konferencií, ako už viete, Výbor NR SVdP organizuje slávnosť 150. výročia...

PROJEKT PODPORENÝ VOLSKWAGENOM

08.06.2017 17:32
Nadácia Volskwagen podporila náš projekt "So šedinami na hlave" sumou 1000.-€  Projekt je...

Schválený projekt - ZELENÁ JESEŇ ŽIVOTA

10.05.2017 10:45
Mestská časť Ružinov schválila  dotáciu na projekt denného stacionár "Zelená jeseň...

P. Brezáni - úvaha

10.05.2017 10:26
Frederik Ozanam a 150 rokov Konferencií sv. Vincenta de Paul

Pozri si

27.03.2017 16:00

Časopis OZANAM 1 2017

27.03.2017 15:42
Pozrite si najnovšie číslo časopisu OZANAM

OBEŽNÍK PREZIDENTKY SPOLKU

22.03.2017 12:52
V ponuke "Obežníky prezidentky" nájdete pozvánku a program stretnutí ako aj podujatia organizované...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>